Súčasnosť

Obec Viničky zrekonštruujú z Eurofondov

V septembri 2010 obec zahájila realizáciu výstavby doposiaľ najväčšieho projektu v novodobej histórií obce. Obec dňa 22.7.2010 podpísala Zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Schválený projekt bol vypracovaný na základe výzvy ROP-4.1a-2009/01 Regenerácia sídiel a zahŕňa rekonštrukciu ulice Tokajskej, Vojtecha Gondu a Spodnej. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 498 918,22 EUR, z toho NFP pozostáva s finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a príspevok vo výške 5% z vlastných zdrojov obce. Cieľom projektu je komplexná revitalizácia centrálnej časti obce, ktorá zahŕňa rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácii, verejného osvetlenia, verejného priestranstva a parkovacích miest. Po ukončení stavebných prác lokalita dostane estetickú tvár. Zvýši sa kvalita miestnych komunikácii, chodníkov a ostatných plôch slúžiacich verejnosti. Stavebné práce realizuje firma EUROVIA SK, a.s. Košice. Ukončenie stavebných prác je naplánované na mesiac jún 2011.