Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 698)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok 1 Zmena ceny plnenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
60 €
2/2023/HM Nájom hrobového miesta S02R01H10 Odb.: Ernest Gánoczi
Dod.: Obec Viničky
20 €
23/45/010/81 Realizácia výkonu činností občanov podľaa §10 zákona o pomoci v hmontej núdzi Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Viničky
0 €
1693/2022/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
4 000 €
1370/2022/UZ Úver - refundácia neoprávnených nákladov projektu: „Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť“) Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
4 000 €
22/45/012/37 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 2023 Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Viničky
0 €
2169/VSD/2022 Zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku parc. C KN 170 a 679/5 vo vlastníctve obce Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Viničky
50 €
D1/2023 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi – zmena cenových podmienok Odb.: Obec Viničky
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0 €
1/2022/SOÚ_mOBEC Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Odb.: T-MAPY s. r. o.
Dod.: Obec Viničky
0 €
D1 Realizácia sprievodných vzdelávacích opatrení pre školy a školské zariadenia v rámci programu „Školský program“ pre školský rok 2022/2023 Odb.: Obec Viničky
Dod.: M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.,
0 €
3/2022 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Odvoz a zneškodnenie odpadu – veľkokapacitnými reťazovými kontajnermi (VKK) Odb.: Obec Viničky
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0 €
20220919 Záväzok zmluvných strán uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu na stavebné objekty tvoriace verejný vodovod Odb.: Obec Viničky
Dod.: SOMET, spol. s r. o.
1 €
20220831/2 Predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov "Školský mliečny program" Odb.: Obec Viničky
Dod.: RAJO a.s.
0 €
20220831/1 Dodávka tovaru do ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: RAJO a.s.
0 €
20220818 Prevádzka systému verejnej dopravy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Sátoraljai Városellátó Szervezet
0 €
22/45/054/238 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ - "Cesta na trh práce 3" Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Viničky
4 271.23 €
20220729 Prenájom stĺpov a konzol, podperných bodov verejného rozhlasu Odb.: V & S Net s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
0 €
D3/2022/KD Určenie celkovej výšky nájomného Odb.: Peter Ronto
Dod.: Obec Viničky
102.25 €
3/2022/KD Prenájom kultúrneho domu na svadbu Odb.: Peter Ronto
Dod.: Obec Viničky
0 €
DODATOK 2/2022 Zmena a doplnenie ustanovení zmluvy - cena za odvoz a počet vyvážaných nádob Odb.: Obec Viničky
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk