Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev Viničky

 11.01.2017

Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev Viničky" bolo v rámci operačného programu ROP-4.1a-2009/01, vyhlásenej dňa 16.03.2009 pre opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1a-samostane dopytovo orientované projekty schválený nenávratný finančný príspevok pre obec Viničky spolufinancovaný: z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR. Dňa 21.9.2010 Obec Viničky odovzdala preberajúcemu – zhotoviteľovi EUROVIA SK, a.s. Košice stavenisko. Záväzný časový rámec realizácie projektu a ukončenie realizácie aktivity je JÚN 2011.

Zoznam aktualít: