ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 28.03.2023

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Viničky  na šk. rok 2023/2024

 sa uskutoční v termíne:

od 1.05. 2023 do 31.05. 2023.

Riaditeľka Materskej školy vo Viničkách oznamuje zákonným zástupcom detí  termín,      miesto a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona 245/2008 Z. z. a v v súlade s § 3  vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR  č. 308/2009 Z. z.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku  do 31.augusta je predprimárne vzdelávanie povinné.

Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti:

  1. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
  2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • Do materskej školy sa prijímajú výnimočne aj deti od dvoch rokov, ak sú  vytvorené vhodné   materiálne, personálne podmienky a ak sú splnené osobitné požiadavky - dieťa ovláda základné hygienické návyky.
  • V priebehu školského roka sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie len v prípade   voľného miesta, ak to bude kapacita zariadenia dovoľovať. 

Miesto podania žiadosti: Materská škola Viničky, Tokajská 191/5  076 31 Viničky,  

Spôsob podania žiadosti: osobne, písomne poštou na adresu MŠ, e-mailom,

elektronické podanie doručené do elektronickej schránky materskej školy.

Tlačivo  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť počas prevádzky  MŠ denne od 8,oo hod. do 16,30 hod

Kontakty na materskú školu: tel.: 056 6373274

                                                   e- mail: obecmsvinicky@gmail.com

riad. MŠ: A Takáčová


Zoznam aktualít: